Chelyabinsk - Russia   2024-02-29   Thursday   55.35N, 61.34E

Dolgodyeryevyenskoye

Chelyabinsk - Russia
2024-02-29