Your City

2020-10-20 08:54
More details

Satellite imagery

Where is it raining

Rank City Adm region Precipitation
1 Ganzi Ganzi 7.0mm
2 Nujiang Nujiang 6.8mm
3 Lushui Nujiang 6.7mm
4 Fengjie Chongqing 3.8mm
5 Lianghe Dehong 3.7mm
6 Yunyang Chongqing 3.6mm
7 Kaizhou Chongqing 3.1mm
8 Xixiang Hanzhong 3.0mm
9 Jiangyang Luzhou 2.9mm
10 Longmatan Luzhou 2.9mm
Rank City Adm region Precipitation
1 Parian Dakula Pandami 23.8mm
2 Siasi Sulu 23.8mm
3 Pandami Sulu 23.8mm
4 Lugus Sulu 23.8mm
5 Tapul Sulu 23.8mm
6 Palimbang Sultan Kudarat 17.5mm
7 Divilacan Isabela 15.4mm
8 Maconacon Isabela 15.4mm
9 El Tular El Tular 13.6mm
10 Marcovia Marcovia 13.6mm

Satellite imagery