Grodno Region - Belarus   2024-04-13   Saturday   54.69N, 26.14E

Hyervyaty

Grodno Region - Belarus
2024-04-13