Bashkortostan - Russia   2022-10-06   Thursday   54.87N, 56.75E

Kudyeyevskiy

Bashkortostan - Russia
2022-10-06