Chelyabinsk - Russia   2024-07-13   Saturday   55.99N, 60.66E

Vishnyevogorsk

Chelyabinsk - Russia
2024-07-13