Norfolk - United Kingdom   2024-04-17   Wednesday   52.76N, 0.30E

Terrington St Clement

Norfolk - United Kingdom
2024-04-17