Lower Saxony - Germany   2023-12-10   Sunday   53.51N, 7.27E

Upgant-Schott

Lower Saxony - Germany
2023-12-10