Brandenburg - Germany   2022-12-04   Sunday   52.75N, 13.45E

Wandlitz

Brandenburg - Germany
2022-12-04