Brandenburg - Germany   2022-11-29   Tuesday   52.75N, 13.45E

Wandlitz

Brandenburg - Germany
2022-11-29